MUDr. Eva SCHALLEROVÁ

Dětská lékařka pro děti a dorost

O OVZDUŠÍ

Znečištěné ovzduší nemá hranice


Co ušetříte spalováním nekvalitních paliv nebo dokonce odpadků? Zdraví - svoje ani svých blízkých a sousedů - určitě ne. Přemýšlejte o přechodu na ekologičtější a k lidskému zdraví šetrnější způsob vytápění.


Nedá se tu dýchat

Kvalita ovzduší v České republice se od roku 1989 výrazně zlepšila – pomohly k tomu zákony, které donutily elektrárny odsířit a všechny velké zdroje znečištění snížit emise. Ovšem v posledních letech se tento pozitivní trend zastavil a kvalita ovzduší se začíná opět zhoršovat. Tentokrát za to ovšem nemohou velké továrny, ale často také sami občané. Největším současným problémem jsou totiž neklesající emise prachových částic – a ty pocházejí především z lokálních topenišť a automobilů. Lokální topeniště ke znečištění ovzduší významně přispívají i v oblastech, kde se na znečištění významně podílí rovněž průmysl.

Problém prachového znečištění se tak netýká zdaleka pouze průmyslových oblastí a velkých měst, ale i malých obcí. Právě v nich se nejčastěji dosud spaluje nekvalitní uhlí nebo dokonce odpadky. Navíc jsou v provozu kotle staré někdy i několik desítek let, často ve špatném technickém stavu. Kromě prachu jsou spalováním nevhodných paliv v zastaralých kotlích do ovzduší uvolňovány také další nebezpečné karcinogenní látky, které bývají na jemné prachové částice navázány. Důsledek zná asi každý z nás. Zejména v době inverzí se ve většině našich vesnic doslova nedá dýchat.

Imisní limity pro prachové částice platné ve všech státech EU jsou u nás pravidelně překračovány a to nejen lokálně, ale i plošně. V roce 2005 i 2006 byl denní imisní limit pro zdraví lidí překročen na třetině území České republiky, což zasáhlo více než 60 % obyvatel země.Zdravotní rizika znečištění ovzduší

Studií a odborných publikací na téma zdravotních rizik, plynoucích ze znečištění ovzduší, je k dispozici celá řada. Mnoho těchto odborných prací je relevantních pro území Evropy a řada z nich vzniká i v České republice.

Podle expertních odhadů zemřelo v roce 2000 na znečištění ovzduší antropogenními částicemi v Evropě 370 000 obyvatel. Konkrétně v České republice způsobilo znečištění ovzduší PM2,5 v roce 2000 snížení očekávané délky lidského života o téměř 12 měsíců. Pokud budou k roku 2020 realizována opatření v rámci navrženého scénáře Tematické strategie o znečišťování ovzduší, povede to ke snížení počtu předčasných úmrtí v EU o 140 000 obyvatel a v České republice ke zvýšení očekávané délky života o více než 6 měsíců.

Pevné částice (PM10 a PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Velikost i složení částic jsou ovlivněny zdrojem, ze kterého pochází, vždy jde o směs látek s různými účinky. Současně působí i jako nosič pro některé další škodliviny. Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Velikost částic je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu. Větší částice jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, odkud jsou částečně vykašlány a částečně spolknuty. Částice označené PM10 (tzv. torakální, tedy hrudní frakce) se dostávají do dolních cest dýchacích. Jemnější částice označené jako PM2,5 (tzv. respirabilní frakce) pronikají až do plicních sklípků.

Za nejvýznamnější z hlediska vlivů na zdraví, zejména ovlivnění úmrtnosti, se považují jemné částice PM2,5. Vznikají spalováním fosilních paliv, obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické či kovové páry, některé z nich mají mutagenní a rakovinotvorný účinek.

Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Je možno konstatovat, že dolní hranice rozmezí koncentrací, pro které byly již zjištěny negativní zdravotní efekty, není o mnoho vyšší než koncentrace považované za pozaďové pro Evropu i USA. Tato pozaďová koncentrace je například pro PM2,5 udávána v rozmezí 3 - 5 µg/m3 pro roční průměrnou koncentraci, pro PM10 je to 10 µg/m3.

Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkc při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých, zvyšují spotřebu léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích u astmatiků a zkracují délku života (vyšší úmrtnost na choroby srdce a cév a pravděpodobně i na rakovinu plic, atd.). Prachové znečištění má velmi pravděpodobně vliv i na to, že zhruba 15 % českých dětí trpí respiračními alergiemi. Prachové částice té nejmenší velikosti (PM2,5) na sebe navíc váží látky, z nichž některé mají karcinogenní účinky - například polyaromatické uhlovodíky.

Ovlivnění zdraví se týká celé populace, ale vnímavost lidí k tomuto vlivu kolísá v závislosti na věku a zdravotním stavu. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy apod.).


Cesta ke změně

Ministerstvo životního prostředí vypracovalo Národní program snižování emisí ČR. Ten počítá s tím, že nejpozději do konce roku 2008 vznikne novela zákona o ovzduší, ve které budou stanoveny emisní i technické parametry pro malé stacionární spalovací zdroje, aby tak bylo omezeno znečišťování ovzduší i z těchto spalovacích zařízení – tedy i z domácích kamen či kotlů pro ústřední vytápění. Spalovací zařízení, která nebudou parametry splňovat, nebude povoleno po 1. lednu 2014 používat. Stejně tak se postupně zpřísní požadavky na kvalitu paliv – nekvalitní paliva tak do roku 2014 zmizí z trhu, takže si je lidé ani nebudou mít možnost koupit.

Rovněž ekologická daňová reforma motivuje občany k vytápění čistšími palivy. Paliva, která znamenají více škodlivých emisí, zatížila od ledna 2008 spotřební daní (uhlí cca 10 %, elektřina pro vytápění 1 %). Naopak čistší paliva jsou od daně osvobozena (biomasa a další obnovitelné zdroje, zemní plyn pro vytápění domácností). Dřevní brikety či peletky navíc přecházejí do snížené sazby DPH, což znamená další cenové zvýhodnění.

Z Operačního programu Životní prostředí je možné čerpat finanční podporu na snížení energetických ztrát veřejných budov (tedy například zateplování škol apod.) či výměnu topného systému, který využívá uhlí za systém, založený na obnovitelných zdrojích (především biomasa či tepelná čerpadla), případně využívající kvalitních paliv (především zemního plynu). Od 25. března 2008 mohou o finanční podporu na výměnu vytápění žádat i domácnosti z dotačního programu SFŽP ČR. Obce mohou z OP Životní prostředí čerpat dotace také na výsadbu a regeneraci liniové zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů.


Role a odpovědnost obce

Značné kompetence mají obce. Mohou čerpat výše zmíněné dotace z Operačního programu Životní prostředí, mohou také samy účinně přispět ke snížení znečišťování ovzduší. Obce mohou svými vyhláškami upravit pravidla pro spalování rostlinného materiálu, což je významné pro kvalitu ovzduší především v jarních a podzimních měsících. V zimě se projeví, když obec využije svého práva a vyhláškou zakáže používání některých nejméně kvalitních paliv (např. energetické hnědé uhlí, uhelné kaly, či lignit). Obce mají zároveň pravomoc kontroly dodržování vlastních vyhlášek, ale i požadavků zákona o ochraně ovzduší (například zda lidé nepálí domovní odpad a provozují spalovací zařízení tak, jak doporučuje výrobce) a logicky také mohou za porušení těchto povinností ukládat pokuty.

Velký význam má také městská zeleň - jako "výrobce" kyslíku, ale také jako zachycovač prachových částic. Čím více zeleně, tím méně se prach víří. Na zpracování dokumentace k městské zeleni poskytuje finanční podporu MŽP z Programu péče o urbanizované prostředí, na výsadbu například Nadace Partnetrství z programu Strom života.

V létě je velmi důležité pravidelné kropení ulic, které drží prach na zemi.


Role a odpovědnost občanů

To, co spálím, opět dýchám já, celá rodina i sousedé.

Investujte do kvalitních topných systémů (například kotlů či tepelných čerpadel s ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek) a úsporných opatření. Každá úspora se počítá - ve vaší peněžence i v ovzduší. Drobné rady, jak šetřit energií, získáte například v ekologických poradnách, se zásadnějšími způsoby a možnostmi energetických úspor vám pomohou energetické poradny EKIS.

Spalujte v kotlích a kamnech pouze to, pro co jsou tato spalovací zařízení určená. Rozhodně nespalujte domovní odpad - do kamen ani do kotle nepatří!

Nezapomeňte podrobit svá kamna či kotel pravidelné revizi. Dobře seřízený kotel znamená významně nižší emise.

Pravidelně nechte vymetat komín. Čistý komín znamená nejen méně sazí, ale také lepší tah a naprosto zásadní snížení rizika vzniku požáru.

Dejte přednost čistému způsobu vytápění - obnovitelným zdrojům energie (biomasa, tepelná čerpadla, příp. solární kolektory) či zemnímu plynu. Pokud můžete, využijte možnosti připojit se na centrální zásobování teplem.

Máte-li zahrádku, nechte na ní prostor pro stromy a keře. Podílejte se na výsabě stromů a údržbě zeleně ve vaší obci.


Jak na čisté ovzduší uvnitř bytu

Pokud používáte pro vytápění kamna uvnitř bytu, dbejte na to, aby dobře táhla, mějte pravidelně vymetený komín a netopte v nich ničím, nač nebyla vyrobena.

Doma nekuřte! I když jste kuřáci, nekuřte si uvnitř bytu. Tabákový kouř se skládá z více než 4000 látek. Účinky mnohých z nich ještě nebyly řádně prozkoumány. Minimálně 64 jich je ale prokazatelně karcinogenních. Musíte-li si zapálit, jděte s cigaretou před dům, na balkon, nebo alespoň k oknu. Umožníte tak sobě, své rodině i návštěvám netrávit čas v toxickém prostředí.

Pravidelně větrejte. To neznamená topit „pánubohu do oken“. Stačí na krátkou dobu otevřít okna a intenzivně vyvětrat, aby se v bytě vyměnil vzduch (to samozřejmě neplatí v pasivních domech, kde „za vás větrá“ rekuperační jednotka). V kuchyni, zvlášť při smažení, nezapomeňte větrat nebo zapnout digestoř.

Chcete mít v bytě třeba vůni lípy či čerstvého jehličí? Dejte přednost aromalampě a aromatickým olejům bez syntetického parfému. Osvěžovače vzduchu ve spreji či parfémované svíčky (ať už voskové nebo gelové) jsou zdrojem těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků!

Milujete-li romantické světlo svíčky, pak určitě dejte přednost klasické vysoké kónické svíčce před nejrůznějšími tvary a svíčkami s více knoty. Knot by neměl obsahovat žádnou výstuž – volte vždy knot čistě bavlněný. Svíčky kupujte nebarvené a bez umělých vůní – obojí může být opět zdrojem těžkých kovů a dalších toxických látek v kouři. A samozřejmě nejzdravější volbou je svíčka ze včelího vosku. Ovzduší v bytě neškodí ani svíčka sojová, ale sója se u nás nepěstuje, takže zase zatížíte ovzduší při jejím transportu do Evropy.

Zdroj : MŽP

http://www.mzp.cz/AIS/vytapeni.nsf/9ab6596b5dac8075c1256662002b0723/01e11dc175a29962c12573ad002acc7d?OpenDocument

 

 

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti